بازرگاني و توسعه بازار

امور بازرگاني و توسعه بازار، شامل دو بخش بازرگاني و مناقصات ميباشدكه به ظاهر مستقل از هم عمل ميكنند ولي در حقيقت اطلاعات هر بخش كمك موثري در جهت ارتقاء سطح كار بخش ديگر است.

اين واحد وظيفه حركت در جهت توسعه بازارآتي، تامين تجهيزات و كالاهاي اساسي مربوط به واحدهاي مختلف و انعقاد قراردادها را بر عهده دارد.  در ارتباط با خريد تجهيزات نيز پس از دريافت درخواست خريد ازطرف متقاضي و تاييد واحد برنامه ريزي و نظارت، اقدام به خريد مي نمايد.

اهم فعاليت هاي اين واحد را مي توان به شرح ذيل خلاصه نمود:

  • انجام معاملات مرتبط با تامين و خريد تجهيزات و كالاها
  • شناسايي و مذاكره با سازندگان و تامين كنندگان داخلي و خارجي در جهت نياز پروژه ها
  • پذيرش نمايندگي از اشخاص حقيقي و حقوقي در راستاي اهداف شركت
  • پيگيري و انجام امور مرتبط با تكميل اسناد فني و مالي مناقصات مختلف
  • پيگيري و انجام امور مرتبط با مناقصات مختلف با شرح موضوعي مذكور تا مرحله عقد قرارداد وشروع عمليات اجرائي.