شركت شایان شرق در سال 1386 با هدف فعالیت و ارائه خدمات در بخش هاي توزیع،فوق توزیع و انتقال نیرو و سیستم های مخابراتی شروع به فعاليت نموده است. در این راستا ضمن توسعه ارائه خدمات ، از سال 1389 با انجام تغییرات مدیریتی و ایجاد ساختارهای لازم ، فعاليت خود را در رابطه با اجراي پروژه هاي كليد در دست آغاز و علاوه بر موضوعات فوق الذکر ، در زمینه نیروگاه های تولید پراکنده وتولید برق از انرژی های تجدید پذیرگسترش داده است.