شرکت شایان شرق در سال ۱۳۸۶ با هدف فعالیت و ارائه خدمات در بخش های توزیع،فوق توزیع و انتقال نیرو و سیستم های مخابراتی شروع به فعالیت نموده است. در این راستا ضمن توسعه ارائه خدمات ، از سال ۱۳۸۹ با انجام تغییرات مدیریتی و ایجاد ساختارهای لازم ، فعالیت خود را در رابطه با اجرای پروژه های کلید در دست آغاز و علاوه بر موضوعات فوق الذکر ، در زمینه نیروگاه های تولید پراکنده وتولید برق از انرژی های تجدید پذیرگسترش داده است.