مشاوره و پژوهش

اين بخش با داشتن كادر متخصص و كارشناسان مجرب، وظيفه انجام مطالعات پايه اي، ارائه خدمات مشاوره ، مديريتي، تحقيقاتي و همچنين در صورت لزوم همكاري در كارهاي اجرائي مرتبط به صورت تأسیس دفتر مدیریت پیمان (PMO) را بر عهده دارد.