برنامه ريزي و نظارت

اين واحد به منظور ترسيم خط مشي كلي و برنامه ريزي فعاليتهاي شركت در جهت نيل به اهداف كوتاه مدت و بلند مدت شركت تشكيل گرديده است. با توجه به حجم پروژه هاي مختلف،گردش عمليات و تنوع واحدها، وظيفه برنامه ريزي، تخصيص بهينه و كنترل بودجه و اعتبار، هماهنگي فني وكنترل كيفي پروژه ها ، همچنين نظارت بر نحوه اجرا و ساخت در شرح وظايف اين واحد گنجانده شده است.  وظايف اين واحد درسه بخش به شرح ذيل خلاصه مي شود:

 

 • كنترل پروژه
 • بررسي شاخص ها جهت كنترل فعاليتها و گردش كار، انجام بازرسي هاي فني و نظارت بر عمليات اجرائي پروژه ها.
 • گردآوري اطلاعات و تدوين برنامه زمانبندي فازهاي مختلف اجرائي پروژه ها با همكاري مديران پروژه و اخذ تاييديه مشاور و كارفرما.
 • هماهنگي با مديران پروژه و واحد بازرگاني جهت نظارت بر عمليات ساخت، تست و تحويل تجهيزات مطابق با برنامه زمانبندي.
 • انجام مكاتبات خارج شركت در ارتباط با پروژه ها و نظارت بر اجراي مفاد آنها.
 • كنترل پيشرفت پروژه با برنامه زمانبندي، تحليل علل انحراف، ارائه راه حل جبران، تجديدنظر در برنامه زمانبندي با همكاري مديران پروژه و در نهايت اخذ تاييديه مشاور و كارفرما براي برنامه زمانبندي تجديد نظر شده.
 • تهيه و تدوين گزارشات پيشرفت كار فازهاي مختلف پروژه و ارائه آن به مراجع مختلف از جمله مشاور و كارفرما، همچنين مديريت شركت جهت ارائه رهنمود و اخذ تصميم مقتضي در موارد ضروري.
 • برنامه ريزي، مديريت و پيگيري لازم جهت تشكيل جلسات توجيهي پيش از شروع پروژه، جلسات دوره اي در مدت انجام پروژه و در نهايت جلسات نهائي ارائه گزارش خاتمه و تجزيه و تحليل روند انجام پروژه.

 

 • كنترل بودجه و اعتبار
 • نظارت و كنترل بر درخواست هاي خريد كالا بر مبناي برآورد اوليه و طراحي مناقصه.
 • نظارت ، كنترل و محاسبه مغايرتهاي تعدادي و ريالي اقلام و تجهيزات در زمان مناقصه و پس از خريد توسط بازرگاني.
 • پيگيري و نظارت بر تامين اعتبار پروژه هاي مختلف.
 • برآورد، پيش بيني و تخصيص اعتبارات و بودجه جذب شده براي پروژه هاي مختلف.
 • برآورد، تخصيص و كنترل هزينه براي پروژه هاي همزمان بر مبناي درصد پيشرفت كار.
 • بررسي و تاييد صورت وضعيت ها، صورتحساب ها، تضامين، پرداخت ها و اطمينان از انطباق آنها با مفاد قرارداد.
 • كنترل و پيگيري انجام پرداخت ها و دريافت هاي مالي بر اساس مفاد قرارداد، برنامه زمانبندي پيش بيني و اجرا شده قرارداد.
 • تهيه و تدوين گزارشات مالي مرتبط با هر پروژه همراه با تحليل هاي مالي، اقتصادي و استراتژيك.

 

 • نظارت
 • نظارت و همكاري در ارزيابي پيمانكاران ساختماني و نصب
 • نظارت و كنترل عملكرد پيمانكاران ساختماني و نصب، انجام بازديدهاي دوره اي از كارگاه، تدوين گزارشات، تاييد صورت وضعيت ها.
 • پيگيري و نظارت بر انجام تعهدات دست اندركاران پروژه اعم از مشاور، كارفرما و پيمانكاران ساختماني و نصب.
 • همكاري با واحد بهينه سازي جهت تست و راه اندازي پروژه ها، پيگيري و نظارت بر فرايند تست،برقداركردن و تحويل موقت، همچنين در صورت لزوم برنامه ريزي براي رفع نقص و اخذ تاييديه آن در دوران گارانتي.
 • بررسي، تجزيه و تحليل نظرات، انتقادات و پيشنهادات مشاور وكارفرما، شناسائي نقاط قوت وضعف شركت در اجراي پروژه هاي مختلف، فيدبك اطلاعات به مديريت شركت جهت اخذ تصميم وتدوين راهكار مناسب.
 • تعريف و تدوين اهداف كيفي، بررسي راهكار دستيابي به اهداف تعريف شده، پشتيباني اجراي فرايندها بر مبناي استاندارد و اجراي مميزي هاي داخلي و كنترل كيفيت.