كنترل پروژه

  • بررسي شاخص ها جهت كنترل فعاليتها و گردش كار، انجام بازرسي هاي فني و نظارت بر عمليات اجرائي پروژه ها.
  • گردآوري اطلاعات و تدوين برنامه زمانبندي فازهاي مختلف اجرائي پروژه ها با همكاري مديران پروژه و اخذ تاييديه مشاور و كارفرما.
  • هماهنگي با مديران پروژه و واحد بازرگاني جهت نظارت بر عمليات ساخت، تست و تحويل تجهيزات مطابق با برنامه زمانبندي.
  • انجام مكاتبات خارج شركت در ارتباط با پروژه ها و نظارت بر اجراي مفاد آنها.
  • كنترل پيشرفت پروژه با برنامه زمانبندي، تحليل علل انحراف، ارائه راه حل جبران، تجديدنظر در برنامه زمانبندي با همكاري مديران پروژه و در نهايت اخذ تاييديه مشاور و كارفرما براي برنامه زمانبندي تجديد نظر شده.
  • تهيه و تدوين گزارشات پيشرفت كار فازهاي مختلف پروژه و ارائه آن به مراجع مختلف از جمله مشاور و كارفرما، همچنين مديريت شركت جهت ارائه رهنمود و اخذ تصميم مقتضي در موارد ضروري.
  • برنامه ريزي، مديريت و پيگيري لازم جهت تشكيل جلسات توجيهي پيش از شروع پروژه، جلسات دوره اي در مدت انجام پروژه و در نهايت جلسات نهائي ارائه گزارش خاتمه و تجزيه و تحليل روند انجام پروژه